Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ban Xây dựng và Quản lý dự án

Liên hệ
Địa chỉ: 
App chơi Sâm - 484 Lạch Tray- Kênh Dương- Lê Chân- Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3728870

I/Chức năng.
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong các công tác:
1.Quy hoạch và kế hoạch phát triển các dự án đầu tư phát triển của Trường. Quản lý các dự án đầu tư phát triển: Tìm kiếm, xây dựng dự án, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các đơn vị trong Trường xây dựng các dự án đầu tư phát triển; quản lý thực hiện dự án.
2.Kế hoạch sửa chữa, xây dựng nâng cấp các hạng mục công trình xây dựng của Trường.
II/Nhiệm vụ:
1.Xây dựng dự án
1.1.Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án, xây dựng dự án;
1.2.Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng các dự án;
1.3.Chủ trì tổ chức xây dựng các dự án: Xin chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư và lập Hồ sơ thiết kế, dự toán và tổng dự toán;
1.4.Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ dự án trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
2.Thực hiện dự án
2.1.Quản lý, giám sát và thực hiện các công việc của dự án theo những nội dung chi tiết đã được phê duyệt;
2.2.Tổ chức điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, hồ sơ thiết kế và tổng dự toán theo yêu cầu hoặc khi có yêu cầu thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
3.Quản lý dự án
3.1.Theo dõi và quản lý tài chính các dự án;
3.2.Thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán các hợp đồng và dự án:
- Thực hiện giao dịch với kho bạc Nhà nước, Ngân hàng đăng ký mã số dự án và mở tài khoản;
- Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án, trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt;
- Phân khai kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án, trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;
- Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và thực hiện các thủ tục tài chính để tạm ứng và thanh toán: Tạm ứng giá trị hợp đồng đã ký kết; thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành; quyết toán và thanh lý hợp đồng;
- Lập dự toán chi phí quản lý dự án, trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt;
- Thực hiện công tác giải ngân chi phí quản lý dự án đầu tư.
3.3. Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;
3.4.Lưu trữ hồ sơ dự án:
- Các văn bản, quyết định có liên quan đến dự án;
- Hồ sơ thiết kế, tổng dự toán và dự toán chi tiết;
- Hồ sơ tạm ứng;
- Hồ sơ thanh toán giai đoạn hoàn thành;
- Hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng;
- Các văn bản thanh tra, kiểm toán;
- Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;
- Văn bản, quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
- Các chứng từ tài chính (bản sao);
- Các văn bản khác có liên quan.
4.Kế hoạch sửa chữa, xây dựng nâng cấp các hạng mục công trình xây dựng.
4.1.Tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng, chất lượng sử dụng các công trình xây dựng của Trường;
4.2.Tổ chức thực hiện các công tác: Khảo sát, thiết kế, lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật (hoặc lập dự án) các công trình sửa chữa, nâng cấp, tổ chức thẩm định, trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt;
4.3.Lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các công trình sửa chữa nâng cấp, trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
4.4.Tổ chức thực hiện sửa chữa, nâng cấp các công trình xây dựng: Tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu xây lắp, soạn thảo, thương thảo hợp đồng trình Hiệu trưởng phê duyệt; Giám sát thi công xây dựng, sửa chữa; Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
4.5.Hoàn thiện hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
5.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 
III/ Ban lãnh đạo:
1. PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn- Giám đốc
3. Th.S Mạc Văn Sang- Phó Giám đốc